Surowsze kary dla przedsiębiorców transportowych

W dniu 3 września 2018 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza szereg kluczowych zmian, niezmiernie istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców działających w branży transportowej.

2018-11-28 15:25:51

Wprowadzając nowelizację, celem ustawodawcy było doprecyzowanie przepisów dotyczących Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportowych m. in. co do przekazywania informacji przez Generalnego Inspektora Transportu Drogowego do Komisji Europejskiej o przeprowadzanych kontrolach w zakresie masy pojazdów, a także jej przekroczeń.

Jednak z punktu widzenia przedsiębiorców transportowych najistotniejszą zmianą jest dostosowanie przepisów prawa polskiego do Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403 w zakresie taryfikatora kar za naruszenia obowiązków lub warunków przewozu drogowego.

Nowy taryfikator

Po zmianie, taryfikator będzie zawierać podział naruszeń na: poważne (PN), bardzo poważne (BPN) oraz najpoważniejsze (NN). Co więcej, w ustawie o transporcie drogowym pojawią się nowe naruszenia, za które dotychczas nie były przewidziane żadne kary np. naruszenie za brak odnotowania informacji dotyczących kraju, rozpoczęcia czy zakończenia pracy w tachografie cyfrowym. Ponadto zwiększono maksymalną karę dla przedsiębiorców nałożoną podczas kontroli drogowej – obecnie kara może wynieść nawet 12 000 zł, przed zmianą kara ta wynosiła 10 000 zł. Podwyższeniu uległa również kara dla zarządzających transportem do maksymalnie 3000 zł, a także za fałszowanie ewidencji czasu pracy kierowcy do 8000 zł. Wyższe kary zostały także przewidziane za brak dokumentu potwierdzającego możliwość wykonywania zawodu przewoźnika, czy też za używanie urządzenia przeznaczonego do zakłócania pracy tachografu.

Transport intermodalny

Nowelizacja ustawy wprowadza definicję legalną transportu intermodalnego (przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj transportu), której od dawna brakowało w polskiej ustawie. Nowelizacja ustawy przewiduje również, że w przypadku wykonywania operacji transportu intermodalnego wysyłający będzie zobligowany sporządzić i przekazać przewoźnikowi drogowemu deklarację, w której prawidłowo określona zostanie masa kontenera lub nadwozia wymiennego. Przewoźnik drogowy na żądanie uprawnionego organu kontroli przykładowo Inspekcji Transportu Drogowego, będzie musiał okazać taką deklarację.

Inne zmiany

Warto zaznaczyć, iż nowelizacja ustawy o transporcie drogowym nie jest podyktowana tylko i wyłącznie obowiązkiem dostosowania prawodawstwa polskiego do unijnego. Ustawodawca Uchylił odpowiedzialność wykroczeniową osoby zarządzającej transportem drogowym lub osoby wykonującej inne czynności związane z transportem drogowym, a odpowiedzialność tą zastąpiono odpowiedzialnością administracyjną. Ponadto doprecyzowane zostały także przepisy odnoszące się do postępowań w sprawie oceny dobrej reputacji przewoźnika przykładowo w zakresie uruchamiania procedury za najpoważniejsze naruszenia, których kierowcy dopuścili się w innych krajach.

Autorka publikacji: Monika Gostyńska, prawnik, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

ZNAJDŹ NAS: