Monitorowanie przewozu towarów przy wykorzystaniu danych geolokalizacyjnych

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów nałożono na podmioty przewożące tzw. towary „wrażliwe” na i przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązek dokonania zgłoszenia takiego przewozu, do elektronicznego rejestru oraz jego uzupełniania i aktualizacji. System ten został uruchomiony 18 kwietnia 2017 roku i początkowo dotyczył monitorowania towarów na drogach, a od czerwca br. został nałożony również na transport kolejowy.

2018-10-31 11:58:05

Podmioty gospodarcze zostały zobowiązane do zgłaszania do rejestru zgłoszeń SENT przewozów towarów tzw. wrażliwych, tj.

 • paliw silnikowych i ich pochodnych,
 • paliw opałowych,
 • olei smarowych i preparatów smarowych,
 • wyrobów zawierających alkohol etylowy, alkoholu etylowego całkowicie skażonego,
 • suszu tytoniowego,
 • produktów leczniczych,
 • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
 • wyrobów medycznych.

Objęcie monitoringiem przewozów towarów prowadzonych na terytorium Polski miało – w ocenie Ministerstwa Finansów – na celu normalizację warunków prowadzenia działalności gospodarczej w obszarach, w których stwierdzano najwięcej nieprawidłowości.

Zmiany od 1 października 2018 roku

Ministerstwo Finansów, zgodnie z deklaracjami, wprowadziło od 1 października 2018 roku kolejne obowiązki związane z monitorowaniem przewozu towarów. Od tego dnia monitorowanie przewozu towarów następuje przy wykorzystaniu danych geolokalizacyjnych. Na podstawie nowych przepisów został wprowadzony obowiązek wyposażenia środka transportu w urządzenie przekazujące dane geolokalizacyjne.

Przewoźnicy zostali więc zobowiązani do wyposażenia środków transportu w odpowiednie urządzenia, którym może być:

 • lokalizator, czyli np. tablet lub smartfon, na którym zainstalowano oprogramowanie udostępnione przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub
 • system używany przez przewoźnika gromadzący i przekazujący dane geolokalizacyjne środka transportu, tzw. zewnętrzny system lokalizacji (ZSL).

Aplikacja i rejestracja systemów

Aplikacja do monitorowania trasy przewozu towaru o nazwie SENT GEO została bezpłatnie udostępniona dla lokalizatorów (urządzeń) z systemem:

 • Google Android – w sklepie Google Play,
 • Apple IOS – w sklepie App Store.

Operatorzy zewnętrznych systemów lokalizacji ZSL powinni natomiast dokonać rejestracji tych systemów w formie elektronicznej.

Zakres przesyłanych danych

Zakres przesyłanych danych geolokalizacyjnych obejmuje współrzędne geograficzne dotyczące położenia środka transportu, jego prędkość, datę i godzinę pozyskania tych współrzędnych, azymut środka transportu, błąd przekazywania danych satelitarnych oraz numer lokalizatora albo numer urządzenia. Okres przechowywania danych geolokalizacyjnych wynosi co do zasady 12 miesięcy.

Obowiązki przewoźnika

Przewoźnik w trakcie całej trasy przewozu towaru ma obwiązek zapewnić przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu przewożącego towar. Jego niedopełnienie jest sankcjonowane karą pieniężną w wysokości 10 000 zł.

Obowiązki kierowcy

Obowiązkiem kierującego będzie uruchomienie (włączenie bez możliwości wyłączenia w trakcie realizacji przewozu) lokalizatora przed rozpoczęciem przewozu albo niezwłocznie po wjeździe na terytorium kraju oraz wyłączenie lokalizatora po dokonaniu przewozu towarów i dostarczeniu ich do miejsca przeznaczenia albo wyjazdu z terytorium kraju.

Kierujący, który nie dopełni obowiązku włączenia lokalizatora i jego wyłączenia przed dostarczeniem towaru do miejsca przeznaczenia na terytorium kraju albo po zakończeniu przewozu na terytorium kraju podlega karze grzywny w wysokości od 5000 zł do 7500zł.

Niesprawność urządzenia

Kierujący – w przypadku stwierdzenia niesprawności lokalizatora albo zewnętrznego systemu lokalizacji trwającej dłużej niż godzinę – będzie obowiązany do niezwłocznego zatrzymania się na najbliższym parkingu lub zatoce postojowej. Dalszy przewóz towaru będzie mógł być kontynuowany po:

 1. przywróceniu sprawności lokalizatora albo zewnętrznego systemu lokalizacji, albo
 2. przeładunku towaru na środek transportu wyposażony w sprawny lokalizator, albo którego dane geolokalizacyjne będą przekazywane do rejestru z zewnętrznego systemu lokalizacji, albo
 3. wyposażeniu środka transportu w nowy lokalizator, albo
 4. nałożeniu zamknięć urzędowych na środek transportu lub towar, albo zarządzeniu konwoju.

Aktualizowanie danych zawartych w zgłoszeniu

Podmiot wysyłający, podmiot odbierający oraz przewoźnik są obowiązani niezwłocznie aktualizować dane zawarte w zgłoszeniu w takim zakresie, w jakim byli obowiązani do ich zgłoszenia, z tym wyjątkiem, że dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu zawarte w zgłoszeniu nie podlegają aktualizacji.

Kary pieniężne

Przepisy ustawy o monitorowaniu towaru przewidują liczne kary finansowe za naruszenie przepisów; są to m.in. kary pieniężne i kary grzywny. Karę pieniężną uiszcza się na rachunek bankowy wyznaczonego urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o jej nałożeniu stała się ostateczna. Ustawodawca zróżnicował wysokość kar w zależności od tego, na czym polega uchybienie. Przykładowo w przypadku stwierdzenia rozbieżności między rzeczywistym numerem rejestracyjnym kontrolowanego pojazdu a numerem rejestracyjnym wprowadzonym do systemu przewoźnik podlega karze grzywny w wysokości 10 000 zł.

Przepisy przejściowe

Jak wynika z przepisów przejściowych do dnia 31 grudnia 2018 roku, nie będą stosowane kary wobec przewoźników i kierujących za niedopełnienie obowiązków związanych z przesyłaniem danych geolokalizacyjnych. Przedsiębiorcy, którzy nie dokonali zmian dostosowawczych, powinni dokonać ich niezwłocznie.

Tekst ukazał się w magazynie Transport i Spedycja 5/2018. Autorką publikacji jest Violetta Wełnicka, Doradca Podatkowy z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz w Bydgoszczy.

ZNAJDŹ NAS: