Brak zapłaty za fracht – kary dla nierzetelnych zleceniodawców

Problem z brakiem płatności jest problemem powszechnym. Jednak wydaje się, że w transporcie kłopot ten jest podwójnie skomplikowany ze względu na specyfikę, jaką charakteryzuje się owa branża. Jednak ustawodawcy wyposażają firmy w pewien oręż, który może pomóc w walce z nieuczciwymi kontrahentami.

2019-08-08 11:39:35

Nie wszyscy przedsiębiorcy transportowi zdają sobie sprawę, że ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych nadała wierzycielowi uprawnienie do obciążenia nierzetelnego kontrahenta kwotą 40 euro od każdej nieopłaconej w terminie faktury.

Równowartość kwoty 40 euro przysługuje od dłużnika jako rekompensata za koszty odzyskiwania należności. Przedsiębiorca, który nie otrzymał zapłaty za wykonany transport w ustalonym terminie może dochodzić rekompensaty za koszty windykacji o równowartości 40 euro. Naliczanie kwoty 40 euro następuje bez dodatkowego wezwania, i co ważniejszej - nie jest też uzależnione od poniesionych kosztów – wyjaśnia Mariusz Hendzel, ekspert Kancelarii Transportowej ITD-PIP. Uprawnienie to znajduje zastosowanie do transakcji handlowych, których stronami są przedsiębiorcy. Kwota 40 euro przysługuje od każdej, niezapłaconej w terminie faktury.

Jak poprawnie wystawić notę obejmującą powyższą kwotę?

1. Ustalamy, czy roszczenie o zapłatę jest wymagalne (dzień wymagalności to dzień po ustalonym terminie zapłaty). Jeżeli roszczenie jest wymagalne można wystawić kontrahentowi notę na kwotę 40 euro.

2. Następnie należy ustalić właściwy kurs euro. Kurs euro powinien być ustalony według ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie stało się wymagalne. Średni kurs euro z danego dnia znajdziemy na stronach internetowych Narodowego Banku Polskiego.

3. Kwotę 40 euro przeliczamy na złotówki, uwzględniając kurs ustalony według pkt 2.

4. Tak ustaloną kwotę rekompensaty można windykować wraz z niezapłaconą fakturą.

Należy dodać, że z dniem 1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych przewidująca zmiany w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ustawa przewiduje możliwość dochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w kwocie nawet wyższej niż 40 euro, tj.:

1. 40  euro gdy  wartość  świadczenia  pieniężnego  nie  przekracza  5000 złotych;

2. 70  euro  – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50000 złotych;

3. 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

 

ZNAJDŹ NAS: