Czy nowe wymagania w systemie tachografów zwiększą bezpieczeństwo?

25 lipca 2018 roku Prezydent RP podpisał – opracowaną przez Ministerstwo Infrastruktury – ustawę o tachografach. Nowe przepisy mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa przewozów drogowych. Cel ten ma zostać osiągnięty przez wprowadzenie nowych wymagań w stosunku do systemu tachografów.

2018-11-28 14:56:04

Jednocześnie zaprojektowane zmiany mają ograniczyć ryzyko nieprawidłowego używania urządzeń pomiarowych – mają to zapewnić nowe zasady ich instalacji, naprawy i sprawdzania. Projekt ustawy przewiduje również bezwzględny zakaz reklamowania i sprzedaży urządzeń służących do zakłócania ich pracy. Projektodawca przewidział nowe, zaostrzone kary za naruszenia przepisów ustawy i rozporządzenia unijnego. Za naruszenie zakazów (produkcji, dystrybucji, reklamy lub sprzedaży urządzeń albo przedmiotów przeznaczonych do zakłócania pracy tachografów) będzie grozić kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat.

Nowe wymagania dla warsztatów

Dotychczas zagadnienia związane z prowadzeniem warsztatów serwisujących tachografy (zarówno analogowe, jak i cyfrowe) były zawarte w dwóch – często rozbieżnych – ustawach: Prawo o miarach oraz o systemie tachografów cyfrowych. Nowe przepisy zawarte w projektowanej ustawie mają zapewnić jednolitość przepisów przez jasne określenie wymagań, jakie muszą spełnić warsztaty instalujące, naprawiające, sprawdzające tachografy. Ustawa o tachografach wprowadza również wymagania oraz uprawnienia dla techników.

W projekcie ustawy przyjęto, iż zezwolenia wydane warsztatom na prowadzenie działalności dotyczącej instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw tachografów cyfrowych zachowają ważność po wejściu ustawy w życie. Jednak powinny one dostosować swoją działalność do nowych wymagań w ciągu 12 miesięcy od daty wejścia ustawy w życie.

Prezes Głównego Urzędu Miar będzie miał ponadto możliwość przedłużania dotychczas wydawanych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw tachografów analogowych, podmiotom, które nie spełniają nowego wymagania – zatrudnienia technika warsztatu. Przedłużenie zezwolenia możliwe będzie na okres nieprzekraczający 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy. Podmioty te będą miały wystarczająco długi czas na zatrudnienie techników warsztatu, którzy będą odpowiednio wyszkoleni i zdadzą egzamin.

Regulacja dotycząca wydawania kart kierowców

Obecnie funkcjonują cztery rodzaje kart: kierowcy, przedsiębiorstwa, warsztatowa i kontrolna. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA wydaje ok. 125 tys. kart kierowcy na 5 lat. Projekt ustawy wprowadza nowe możliwości, aby w uzasadnionych przypadkach wydawać czasowe i nieodnawialne karty kierowcy na okres nieprzekraczający 185 dni. Stanowi to ułatwienie dla kierowców zatrudnionych przez polskich przedsiębiorców, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania w Unii Europejskiej, aby mogli wykonywać pracę kierowcy na terenie UE.

Czy będzie bezpieczniej?

Celem przepisów jest ograniczenie nadużyć związanych z pomiarem czasu pracy kierowców i w konsekwencji wzrost bezpieczeństwa przewozów. Nowe wymagania dla warsztatów niewątpliwie wpłyną na pozyskiwanie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie serwisowania urządzeń pomiarowych, jednak codzienna praktyka prowadzonych napraw może nie ulec znaczącej zmianie. Przepisy prawne nie definiują również odpowiedzialności za ewentualne błędy w naprawie tachografów i osób odpowiedzialnych za potencjalne uchybienia. Z pewnością nowe regulacje wymuszą pewne zmiany na rynku warsztatów serwisujących.

Dla przedsiębiorców zatrudniających kierowców o wiele ciekawsze są natomiast zmiany ułatwiające prowadzenie firm transportowych. Możliwość wydania czasowych i nieodnawialnych kart kierowcy na okres nieprzekraczający 185 dni ułatwi zatrudnianie kierowców spoza UE i pozwoli niwelować problemy z niedoborem pracowników na rodzimym rynku.

Pierwotnie przepisy miały wejść w życie 1 czerwca 2018 roku, jednak dopiero w dniu 25 lipca 2018 roku ustawa została podpisana przez Prezydenta. Obowiązuje od 3 września 2018 r. za wyjątkiem przepisów, które wejdą w życie 31 grudnia 2018 r.i 1 stycznia 2019 r.

Tekst ukazał się w Magazynie Transport i Spedycja, nr 5/2018. Autorem publikacji jest Monika Gostyńska, Prawnik, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy.

ZNAJDŹ NAS: